STORK

Szukaj

Polityka prywatności

Aquaflex.pl szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Z Polityki Prywatności dowiedzą się Państwo między innymi, jakie informacje zbieramy, co z nimi robimy i kiedy ujawniamy je innym podmiotom. Zapewniamy Państwa, że Wasze dane osobowe są chronione a Polityka Prywatności jest ciągle ulepszana i uaktualniana. Najnowsza wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na naszej Platformie. Niniejsza Polityka Prywatności powstała w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Aquaflex.pl poniżej informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Niniejsza Polityka Prywatności składa się z następujących części:

A. Podstawowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Aquaflex.pl (RODO)
B. Polityki Cookie
C. Google Adwords oraz Google Analytics

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Aquaflex.pl (RODO)

1. Nasze dane jako administratora Państwa danych osobowych:

STORK Jacek Boćkowski, ul. Zadumana 1a lok. 214, 02-206 Warszawa, NIP:  775-002-32-91 dalej jako „Aquaflex.pl”

2. Dane kontaktowe do nas:

Mogą się Państwo z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 790 473 897, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@stork.biz.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: STORK –  produkty medyczne
ul. Zadumana 1a lok. 214, 02-206 Warszawa, NIP:  775-002-32-91,.

3. Cele i czynności przetwarzania przez nas Państwa danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu:
– założenia konta użytkownika, podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta;
– zarządzania kontem oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
– realizacji umowy lub zlecenia zawartego między Aquaflex.pl.pl, a Państwem;
– obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierujecie np. poprzez formularz kontaktowy;
– analitycznych, statystycznych i celów archiwalnych (zachowanie korespondencji);
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
– ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4. Jacy odbiorcy mogą otrzymywać od nas Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane: – osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków, – na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem,
– podmiotom uprawnionym na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firmom zewnętrznym obsługującym Aquaflex.pl w zakresie utrzymania usług np. obsługa transportowa, prawna, finansowa, obsługa IT.

5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO, dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

Mają Państwo prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), do ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
b) do przenoszenia danych osobowych, które zostały nam dostarczone tj. otrzymania tych danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
c) cofnięcia każdej dotychczas wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Mają Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniosą Państwo ww. sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

W przypadkach innych niż marketing bezpośredni, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, również mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu. Przyczyną sprzeciwu musi być szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

8. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

Zakres przetwarzanych danych osobowych będzie różnił się w zależności od tego, czy są Państwo naszymi Klientami, czy może kontaktują się z nami tylko za pomocą formularza elektronicznego lub poczty elektronicznej. Co do zasady przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię (imiona), nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji) oraz inne informacje i dane pozyskane w wyniku wykonywania zamówień. Informujemy, że nie w każdym przypadku zakres przetwarzanych danych jest taki sam. Im bardziej rozbudowana jest nasza relacja, tym szerszy katalog danych możemy przetwarzać. W Aquaflex.pl przestrzegamy zasady minimalizacji danych i nie przetwarzamy danych, które nie są nam potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

B. POLITYKA COOKIE

1. Informacje ogólne o plikach cookie

Informacje o Państwa wizytach na naszych stronach internetowych gromadzimy zapisując pliki cookies w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie). Pliki cookies zawierają dane, które służą między innymi do zapamiętywania Państwa preferencji czy bieżącego dostosowywania naszych stron internetowych do Państwa potrzeb. Pozwala nam to analizować dane o naszym sklepie i ulepszać go, aby jeszcze bardziej był dostosowany do oczekiwań klientów. Używamy tych informacji jedynie do analizy statystycznej. Niektóre funkcjonalności naszych stron internetowych nie będą działały, jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na zainstalowanie plików cookie.

2. Rodzaje plików cookie

Przechowywanie plików cookies nie ingeruje w Państwa urządzenie ani w oprogramowanie zainstalowane na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie:

• Pliki cookies sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej. W momencie zamknięcia przeglądarki cookies są kasowane;
• Pliki cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach danego pliku cookie. Takie pliki pozwalają nam na rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.

Pliki cookie mają różne przeznaczenie i można je podzielić na techniczne (niezbędne), analityczne, funkcjonalne oraz marketingowe. Ich szczegółową charakterystykę znajdziesz poniżej.

3. W jaki sposób nie zgodzić się na instalowanie plików cookie w przeglądarce?

Co do zasady przeglądarki internetowe akceptują pliki cookie, ponieważ zapewniają one wygodę użytkownikom. Niemniej jednak mogą Państwo tak zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zezwalała ona na instalowanie plików cookie.
a) Internet Explorer: z menu należy wybrać pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji “Prywatność” pozycję “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie;
b) Mozilla Firefox: z menu należy wybrać pozycję “Narzędzia”, a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”;
c) Google Chrome: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookie”;
d) Opera: należy wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane”, a potem “Ciasteczka”;
e) Safari: z menu ustawienia należy wybrać pozycję „Safari”, a następnie w sekcji „Prywatność i ochrona” wybrać „Blokuj cookie”.

W pozostałych przeglądarkach możliwości wyłączenia plików cookie należy szukać w pozycji „Narzędzia”, „Opcje” lub innej podobnej. Proszę jednak pamiętać, że całkowite wyłączenie plików cookie lub ich ograniczenie może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej.

4. Zmiana moich preferencji:

W każdym czasie mogą Państwo zmienić swoje preferencje cookies na naszej stronie internetowej pod adresem: Aquaflex.pl

5. Zmiany Polityki Cookie

Jeżeli niniejsza Polityka ulegnie zmianie, zostaną Państwo o tym poinformowani za pomocą banneru pop-up na naszej stronie internetowej w odpowiednim czasie poprzedzającym zmianę lub w inny odpowiedni sposób. W każdym momencie mogą Państwo zapoznać się z niniejszą Polityką poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej oraz kliknięcie linku prowadzącego do Polityki Cookies.

6. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań o politykę cookie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: biuro@stork.biz.pl.

C. Google Adwords oraz Google Analytics

Plików cookies używamy do:

  • oceny skuteczności działania reklamowego (np. remarketing) z wykorzystaniem funkcji Google Adwords i podobnych;
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.